Предметот „Хидротехнички конструкции“ е задолжителен предмет за сите студиски програми на прв циклус на студии при Градежниот факултет. Програмата на предметот предвидува запознавање на студентите со хидротехниката како дисциплина, хидротехничките објекти, класификација на браните, стабилноста кај насипните брани, димензионирање на бетонските брани, основни познавања за придружните објекти на браните и машинските згради на хидроцентралите.

Повеќе информации околу организацијата на предметот „Хидротехнички конструкции“ може да погледнете во приложеното CV на предметот, како и планот за одржување на вежби за тековниот семестар.

 

Р.Б.Датотека
1CV_Hidrotehnicki konstrukcii
2HTK Skripta
3Plan za odrzuvanje na vezbi_2018/2019 godina
4Ispitni prasanja_HTK

 

Во продолжение се приложени работни материјали за програмските задачи по предметот.

 

Р.Б.Датотека
1Situacija 1:1000
2Granulometriski sostav
3Naogjalista na filterski materijal
4Tabeli - metod na lameli
5Tabeli za betonska brana