Предметот „Хидротехнички конструкции“ е задолжителен предмет за сите студиски програми на прв циклус на студии при Градежниот факултет. Програмата на предметот предвидува запознавање на студентите со хидротехниката како дисциплина, хидротехничките објекти, класификација на браните, стабилноста кај насипните брани, димензионирање на бетонските брани, основни познавања за придружните објекти на браните и машинските згради на хидроцентралите.

Повеќе информации околу организацијата на предметот „Хидротехнички конструкции“ може да погледнете во приложеното CV на предметот, како и планот за одржување на вежби за тековниот семестар.

 

Во период на спроведување на “online” настава, преку средства за електронска комуникација, потребно е изработените програмски задачи да се доставуваат на следната е-пошта (smitovski@gf,ukim.edu.mksmitovski00@gmail.com). При доставувањето на програмските задачи по епошта, а со цел полесно систематизирање, преглед и корекција на истите, потребно е да се придржувате кон следното:

1.     Именувањето на датотеката да биде стриктно во следниот формат:

Broj na index_Naslov na tockata od programot_verzija koja e ispratena

На пример: 9888_Program_1_ver01

Соодветната датотека ќе биде корегирана и препратена до студентот за корекција.

По извршената прва корекција (откако ќе биде искорегирана програмската задача согласно наведените корекции), потребно е да биде испратена ver02 на повторен преглед:

На пример: 9888_Program_1_ver02

Програмската задача се корегира сé додека не добиете потпис на сработениот дел.

По добивањето на потпис ќе добиете повратна датотека со суфикс во насловот “_signed”.

2.     Содржина на датотеката

Ве замолуваме датотеките да ги доставувате во .pdf формат и тоа во една датотека во која редоследно се подредени сите прилози вклучително и скенираните пресметки. Со секое испраќање на програмот за преглед, задолжително да се испрати скениран целиот услов од програмот, заедно со почетната страна.

Термин за консултации по предмет хидротехнички конструкции преку платформата ZOOM е секоја среда, во период 14.00÷14.40 и 15.00-15.40 hВо наведениот период ќе бидам достапен за прашања и појаснувања во однос на програмската задача и секој од вас ќе може да пристапи преку платформата ZOOM, со алатката “join” во виртуелна училница со внесување на следниот идентификационен број – Meeting ID: 996-151-3637

Напомена:
Доколку добиете потпис за изработена програмска задача или дел од истата, при што во насловот на датотеката е содржан суфиксот “_signed”, не е потребно повторно испраќање на програмската задала до предметниот асистент. Потребно е да се архивираат деловите од програмската задача, кои се соодветно потпишани и на крај на семестарот програмот да се подготви во интегрална форма т.е.да бидат содржани програмска задача бр.1, бр. 2 и бр. 3, сооодветно потпишани и да се предаде во печатена форма или електронски (за начинот на предавање ќе бидете дополнително известени).
Воедно, на крај од семестарот секој студент ќе добие соодветен број поени во однос на тоа дали програмската задача е предадена во зададениот термин или не е предадена (под „предадена“ се подразбира стекнување на потпис на изработена програмска задача). Притоа, доколку не ви е предадена некоја од програмските задача во зададениот термин, не се губи правото на потпис, туку се редуцираат дел од поените за изработка на програмската задача во зададениот термин.

 

Р.Б.Датотека
1CV_Hidrotehnicki konstrukcii
2HTK Skripta
3План за одржување на вежби, 2019/2020
4Ispitni prasanja_HTK

 

Во продолжение се приложени работни материјали за програмските задачи по предметот.

 

Р.Б.Датотека
1Situacija 1:1000
2Granulometriski sostav
3Naogjalista na filterski materijal
4Tabeli - metod na lameli
5Tabeli za betonska brana
6HTK_Objasnuvanje_PZ_1_Stabilnost na nasipna brana_metod na klin
7HTK_Objasnuvanje_PZ_1_Stabilnost na nasipna brana_metod na Bishop&Fellenius
8HTK_Objasnuvanje_PZ_1_Dimenzioniranje na masivna brana
9HTK_Objasnuvanje_PZ_2_Dimenzioniranje na masivna brana_02
10HTK_Objasnuvanje_PZ_3_Lachna brana