Хидротехнички конструкции

Предметот „Хидротехнички конструкции“ е задолжителен предмет за сите студиски програми на прв циклус на студии при Градежниот факултет. Програмата на предметот предвидува запознавање на студентите со хидротехниката како дисциплина, хидротехничките објекти, класификација на браните, стабилноста кај насипните брани, димензионирање на бетонските брани, основни познавања за придружните објекти на браните и машинските згради на хидроцентралите.

Повеќе информации околу организацијата на предметот „Хидротехнички конструкции“ може да погледнете во приложеното CV на предметот, како и планот за одржување на вежби за тековниот семестар.

 

Известување за вежби по ХТК за летен семестар, учебна 2021/2022 година

Во период на спроведување на “online” настава, на почетокот на семестарот секој студент кој го запишал предметот Хидротехнички конструкции согласно евиденцијата во iknow-системот ќе добие програмска задача преку е-пошта. Доколку некој од студентите нема добиено услов за програмската задача најдоцна до вториот термин за аудиторни вежби (24.02.2022), потребно е да испрати порака со барање за добивање на услов за програмската задача на следната е-пошта fpanovska@gf.ukim.edu.mk.

 

Аудиторните вежби и корекциите по групи ќе се изведуваат согласно планот за одржување на вежби по предметот т.е. во термините и групите кои ќе бидат објавени на веб страната на Катедрата (http://khto.gf.ukim.edu.mk/). Корекциите по групи ќе се вршат во виртуелната училна на Zoom, со помош на алатката ‘Breakout rooms’. Изработениот дел од програмските задачи ќе се прегледува и корегира во термините за корекции. Програмската задача се корегира сé додека не добиете потпис на изработениот дел. По добивањето на потпис за одредена програмска задача, датотеката ќе биде именувана со суфикс во насловот “_еSM” или “_еFP”, од еден од предметните асистенти.

 

Програмската задача на крајот од семестарот потребно е да се предаде електронски на следната е-пошта: fpanovska@gf.ukim.edu.mk. Програмската задача потребно е да биде во интегрална форма или засебни датотеки од секоја задача т.е. да бидат содржани програмските задачи бр. 1, 2 и 3 соодветно, со стекнат потпис од еден од предметните асистенти.

 

При доставувањето на програмските задачи по е-пошта, а со цел полесно систематизирање и преглед на истите, потребно е да се придржувате кон следната номенклатура на датотеките:

Broj na index_Program reden broj_verzija

На пример: 9888_Program01_ver01

 

Помошните материјали за програмската задача може да се преземат од веб страната на Катедрата во делот за предмет Хидротехнички конструкции.

Р.Б.Датотека
1CV Hidrotechnicki konstrukcii
2Skripta HTK
3Plan za vezbi HTK 2021/2022
4Ispitni prasanja HTK

Во продолжение се приложени работни материјали за програмските задачи по предметот.

Р.Б.Датотека
1Situacija 1:1000
2Grafik granulometriski sostav, materijali
3Grafiik naogjalista na materijal za filter
4Grafik Hp
5Tabeli za metod na lameli
6Tabeli za betonska brana