Во предметот „Хидроенергетски објекти“ студентите на втор циклус на студии подетално ќе се запознаат со објектите во рамките на хидроцентралите, почнувајќи од зафатни органи, водоспроводни органи, водостани, машински згради. Покрај теоретското изучување на објектите, студентите во рамките на предметот изработуваат програмска задача – идејно решение за конкретна хидроцентрална, со хидраулички пресметки на објектите, нивно планско поставување и предмер и пресметка за објектите.

За детални информации околу организацијата на предметот, може да го погледнете прикаченото CV.

Р.Б.Датотека
1CV_Hidroenergetski objekti
2Skripta_Hidroenergetski objekti
3Ispitni prasanja_HEO