Хидроенергетски објекти

Во предметот „Хидроенергетски објекти“ студентите на втор циклус на студии подетално ќе се запознаат со објектите во рамките на хидроцентралите, почнувајќи од зафатни органи, водоспроводни органи, водостани, машински згради. Покрај теоретското изучување на објектите, студентите во рамките на предметот изработуваат програмска задача – идејно решение за конкретна хидроцентрална, со хидраулички пресметки на објектите, нивно планско поставување и предмер и пресметка за објектите.

За детални информации околу организацијата на предметот, може да го погледнете прикаченото CV.

Р.Б.Датотека
1CV HEO
2Skripta HEO
3Ispitni prasanja HEO
4Plan za vezbi HEO 2021/2022