Контакт

Проф. д-р Љупчо Петковски, дипл. град. инж.

Е-пошта: petkovski@gf.ukim.edu.mk

Локал: 135

Кабинет бр. 126

Вон. проф. д-р Стевчо Митовски, дипл. град. инж.

Е-пошта: smitovski@gf.ukim.edu.mk

Локал: 136

Кабинет бр. 127

М-р Фросина Пановска, дипл. град. инж.

Е-пошта: fpanovska@gf.ukim.edu.mk

Локал: 236

Кабинет бр. 127а

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Градежен факултет

Бул. „Партизански одреди“ бр. 24

1000

Република Македонија

тел. +389 2 3116-066

Контактирајте ги членовите на Катедрата