Економика на водни ресурси

Во предметот „Економика на водни ресурси“ студентите од втор циклус на студии ќе се запознаат детално со економските принципи на вреднувањето на капиталните хидротехнички објекти, пресметка на добивките и трошоците од изведбата на објектите и нивно актуелизирање во сегашна вредност. Во рамките на предметот, студентите изработуваат програмска задача во која покрај добивки и трошоци за конкретен хидросистем, се прават и пресметки за поделба на вкупното чинење на еден комплексен хидросистем на повеќе водокорисници (енергетика, водоснабдување, наводнување, заштита од поплави).

Повеќе информации за организација на предметот „Економика на водни ресурси“ може да се пронајдат во прикаченото CV.

 

Р.Б.Датотека
1CV EVR
2Skripta EVR
3Ispitni prasanja EVR