Трет циклус на студии

Листа на предмети на третиот циклус на студии кои ги покрива Катедрата за хидротехнички објекти

 

Р.Б.ПредметЦиклусЗимски семестарЛетен семестарФонд на часовиПредавања
1Хидроелектрични централи - одбрани поглавјатрет11, 122+2проф. д-р. Љ. Петковски
2Статичка и динамичка стабилност на бетонски бранитрет11, 12 2+2доц. д-р. С. Митовски
3Статичка и динамичка стабилност на насипни бранитрет11, 12 2+2проф. д-р. Љ. Петковски