Листа на предмети на првиот циклус на студии кои ги покрива Катедрата за хидротехнички објекти

 

Р.Б.ПредметЦиклусЗимски семестарЛетен семестарФонд на часовиПредавања
1Водостопанство и хидротехникапрв11+1проф. д-р. Љ. Петковски
2
Хидротехнички конструкциипрв
43+2проф. д-р. Љ. Петковски
3Брани и акумулациипрв62+2доц. д-р. С. Митовски
4Основи на хидроенергетикапрв63+2проф. д-р. Љ. Петковски
5Водостопански системипрв62+2проф. д-р. Љ. Петковски