Брани и акумулации

За сите студенти заинтересирани да научат нешто повеќе за проектирање на хидротехничките објекти, влијанието на филтрационите токови врз стабилноста на хидротехничките објекти, температурните влијанија, стабилноста на насипните и бетонските брани, формирањето и сигурноста на акумулациите како и многу други теми поттикнати од вистински инженерски предизвици од хидротехничката пракса во нашата земја и надвор од неа, Катедрата за хидротехнички објекти како дел од својата програма за студентите од прв циклус на студии го нуди изборниот предмет „Брани и акумулации“.

Детални информации околу содржината на предметот може да погледнете во прикаченото CV за предметот.

 

Р.Б.Датотека
1CV BiA
2Plan za vezbi BiA 2020/2021