СООПШТЕНИЕ за полагање колоквиуми во организација на КТХО

Во продолжение може да го преземете соопштението за полагање колоквиуми во организација на КТХО за предметите Хидротехнички конструкции, Хидроенергетски објекти и Економика на водни ресурси, кај проф. Љупчо Петковски (преземи соопштение).