СООПШТЕНИЕ за настава при КХТО, зимски семестар, 2021/2022

Наставата по предметите на Катедрата за хидротехнички објекти, во зимскиот семестар за учебната 2021/2022 година, ќе биде онлајн со примена на ZOOM платформата, со следни ID по училници (согласно распоред на часови):

Училница 131, 833-899-5230
Хидро лабораторија, 806-808-2526
Лабораторија санит. хидротехника, 602-190-9964
passcode 1112020