Втор циклус на студии

Листа на предмети на втор циклус на студии кои ги покрива Катедрата за хидротехнички објекти

 

Р.Б.ПредметЦиклусЗимски семестарЛетен семестарФонд на часовиПредавања
1

Хидројазливтор13+2в. проф. д-р С. Митовски
2Хидроенергетски објективтор23+2проф. д-р. Љ. Петковски
3Економика на водните ресурсивтор23+2проф. д-р. Љ. Петковски
4Еколошки аспекти на акумулации и јаловиштавтор23+2в. проф. д-р С. Митовски
5Насипни брани - одбрани поглавјавтор32+2проф. д-р. Љ. Петковски
6Симулациони модели за хидросистемивтор32+2в. проф. д-р С. Митовски
7Бетонски брани - одбрани поглавјавтор32+2в. проф. д-р С. Митовски
8Оптимизација на хидросистемивтор32+2проф. д-р. Љ. Петковски