Листа на предмети на втор циклус на студии кои ги покрива Катедрата за хидротехнички објекти

 

Р.Б.ПредметЦиклусЗимски семестарЛетен семестарФонд на часовиПредавања
1

Хидројазливтор13+2доц. д-р. С. Митовски
2Хидроенергетски објективтор23+2проф. д-р. Љ. Петковски
3Економика на водните ресурсивтор21+1проф. д-р. Љ. Петковски
4Еколошки аспекти на акумулации и јаловиштавтор21+1доц. д-р. С. Митовски
5Насипни брани - одбрани поглавјавтор32+2проф. д-р. Љ. Петковски
6Симулациони модели за хидросистемивтор32+2проф. д-р. Љ. Петковски
7Бетонски брани - одбрани поглавјавтор32+2доц. д-р. С. Митовски
8Оптимизација на хидросистемивтор32+2проф. д-р. Љ. Петковски