Почитувани колеги,

Од линковите во продолжение може да ги преземете плановите за одржување на вежби по предметите Хидротехнички конструкции, Брани и акумулации и Хидроенергетски објекти за летниот семестар во учебната 2019/2020 година.

План за работа по предметот Хидротехнички конструкции

План за работа по предметот Брани и акумулации

План за работа по предметот Хидроенергетски објекти