Во продолжение е приложен планот за одржување на вежби по предметот „Хидротехнички конструкции“ за учебната 2018/2019 година.

HTK_plan_2018-19