Водостопанство и хидротехника

Како вовед во водостопанските системи и хидротехниката како дисциплина, предметот „Водостопанство и хидротехника“ нуди предавања за стекнување на основни познавања за истражувањата, планирањата, проектирањето, изградбата, одржувањето, техничкото набљудување на хидротехничките објекти и управувањето во експлоатација со хидро системите. Предметот е понуден на листата на слободни изборни предмети на  УКИМ за сите студенти запишани на прв циклус на студии.

За подетални информации околу организацијата на предметот „Водостопанство и хидротехника“, може да го погледнете прикаченото CV за предметот.

 

Р.Б.Датотека
1CV VSHT
2Ispitni prasanja VSHT
3Skripta VSHT