Водостопански системи

Водостопанските анализи им претходат на сите процеси поврзани со проектирањето, изведбата и експлоатацијата на водостопанските системи. Со нив, се потврдува функционалната сигурност на објектите уште во фаза на планирање на системите. Под функционална сигурност се подразбира степенот на задоволување на поставените цели на водостопанските системи, а таа се потврдува со системска анализа – претставување на реалниот систем со математички модел. Во предметот „Водостопански системи“, студентите ќе се запознаат со основите на науката за водостопанските системи, управувањето со водостопанските системи како и математичко моделирање на управувањето со водостопанските системи.

Детални информации околу организацијата на предметот „Водостопански системи“ може да погледнете во прикаченото CV на предметот.

 

Р.Б.Датотека
1CV VSS
2Skripta_Vodostopanski sistemi
3Ispitni prasanja_VSS
4Plan za vezbi VSS 2020/2021